תנאי שימוש

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש והביקור באפליקציית קלוז-טו-מי cloz2me (להלן : "האפליקציה"), המופעלת ומנוהלת על ידי "קלוז טו מי" ע.מ. 324498971 (להלן: "מפעילת האפליקציה"). האפליקציה מאפשרת למשתמשים רכישה ו/או מכירה ו/או החלפה מקוונת של פריטים המופיעים בלוח המודעות.
תנאי השימוש באפליקציית cloz2me מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנשים.
עצם הביקור ו/או השימוש באפליקציית cloz2me ובכלל זה בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה וכפוף להם. בנוסף, כל משתמש המבצע רישום לאפליקציה נדרש לקרוא את תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש") ואת מדיניות הפרטיות (כהגדרתה להלן), ולהתחייב למלא אחרי כל הוראותיהם.
תנאים אלה חלים הן על הביקור והן על השימוש באפליקציית cloz2me ובתכנים הכלולים בה באמצעות טלפון סלולארי סמארטפון במערכות הפעלה של אפל (IOS) וגוגל (אנדרואיד) בלבד.
הגדרות
"משתמש" - כל אדם, למעט תאגיד או עסק, בין שנרשם לאפליקציה ובין שלא נרשם לה, רשאי להשתמש באפליקציה, לרבות לבצע פעולות באמצעות האפליקציה, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר תנאי שימוש אלה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, לרבות רכישה, מכירה וצפייה בתכנים במסגרת האפליקציה. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באפליקציה בדבר תנאים אלה וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאים אלה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באפליקציה מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי השימוש. המשתמש בעל דואר אלקטרוני פעיל במרשתת. המשתמש בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה. המוצרים המוצעים למכירה נמצאים בבעלותו המלאה של המשתמש המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של דואר ישראל המשתמש אינו פועל באפליקציה במישור העסקי אלא במישור הפרטי
"תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, (audio-visual או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, תכנים כלכליים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

פריט – כל פריט/מוצר שהמסחר בו אינו מוגבל לפי הדין הישראלי, ואשר מוצגים ע"י המשתמש בלוח ההודעות של האפליקציה למטרת מכירה.

שירותים – שירות התשלום המוגן, שירות המשלוח המשולב, ושירות קידום מכירות
cloz2me רשאי לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתו הבלעדי, תיקונים כאמור יפורסמו במסגרת האפליקציה ומחייבים כל המשתמשים הרשומים והלא רשומים, והודעה כאמור תופיע דרך האפליקציה מעת לעת לאחר השינוי.

תנאי שימוש אלו אינם גורעים מכל חוזה ו/או תנאי שימוש שעליהם נדרשת לחתום במסגרת התקשרות בינך לבין "cloz2me" או מתנאי השימוש שעליהם הינך נדרש לחתום מעת לעת בהורדה ורכישה של אפליקציות בחנות האפליקציות של אפל (להלן: " Appstore ") ו/או בחנות האפליקציות של גוגל (להלן : Google Play).

בהתקנת אפליקציית cloz2me, הינך מקבל את התנאים כפי שמפורטים בהסכם זה ובהסכמים לעיל במלואם ולא תשמע בטענה שלא קראת את תנאי השימוש ו/או לא הבנת את משמעותם.

השימוש באפליקציית cloz2me
הנך רשאי להשתמש בתכנים באפליקציית cloz2me בהתאם לכללים המפורטים להלן .
cloz2me מספק שירות אירוח מקוון הפועל כמתווך ומציע למשתמשים פלטפורמה וירטואלית, קטלוג. למשתמשים יש אפשרות לקדם את פריטיהם רק בקטגוריה המתאימה בקטלוג של האפליקציה, לקנות או למכור פריטים, להשתמש בשירות התשלום והמשלוח המשולב, ולהשתמש בשירותים משלימים אחרים המוצעים באתר. cloz2me אינו צד לכל עסקה בין משתמשים, ובשום מקרה לא תקנה או תמכור פריטים שהוצגו באפילקציה. cloz2me מציע שירותים המקילים על העסקאות בין משתמשים.

פרסום הפריטים
כתנאי מוקדם:
ניתן להציע רק פריטים המורשים לפרסום באפליקציה ורק פריטים הנכנסים לקטגוריות המופיעות באפליקציה.
על המוכר לוודא שהפריטים תואמים את תנאי השימוש.
המוכר חייב להיות הבעלים של הפריטים האמורים ולהיות זכאי למכור אותם.
המכירה, השימוש או החזקה של פריטים כאלה לא יפרו בשום אופן את זכויות צד שלישי, יכבדו זכויות קניין רוחני ולא יפרו חוקים או תקנות מקומיים או לאומיים או בינלאומיים רלוונטיים.
הפריט חייב לעמוד בדרישות החוק המקומי בהתאם לאופי העסקה, אלא אם כן הוסכם אחרת בין הקונה למוכר.
על המוכר למלא את השאלון הקשור לפריט המוצע. המוכר חייב לתאר את הפריט בדיוק ככל האפשר, לדווח על פגמים כלשהם ולציין את מחיר הפריט. המוכר, בעת אישור הפריט, מצהיר כי הוא עומד בתיאור שהוא מספק, וכי תיאור זה הוא ממצה. פרסום הפריטים בקטלוג האתר ניתן ללא תשלום. המוכרים עשויים להחליט לשלם עבור שירותים נוספים שיוצעו, לדוגמה כדי לשפר את הנראות של הפריטים שלהם.
על המוכר לצרף תמונה אמיתית שחייבת להיות ממוקמת לצד תיאור הפריט. יש להעלות תמונה אחת לפחות באיכות טובה בעת אישור הפריט לפרסום (אסור להשתמש בתמונות הנמצאות באינטרנט ו/או בתמונות של פריט דומה). התמונה חייבת לשקף את האיכות בפועל ואת המראה החיצוני של הפריט, וכן את הימצאות אפשרית של פגמים בפריט.
כמות הפריטים שיפורסמו אינה מוגבלת. אסור לפרסם אותם פריטים יותר מפעם אחת באפליקציה.
המוכר שפרסם פריט רשאי לבטל את פרסומו או לשנות את המחיר בכל עת, לפני פנייה למשתמש לצורך מכירה של הפריט הרלוונטי.

מכירת פריטים ומחירים של שירותים
לצורך השירותים, המשתמש חייב למסור את פרטי הבנק שלו, לצורך העברת סכום המכירות ששולם באפליקציה אל חשבון הבנק האישי שלו. אם חשבון או כרטיס אשראי השייך לצד ג' רשומים באתר, צוות cloz2me עשוי לבקש הוכחת זהות.
חלק משירותים אלה ניתנים תמורת תשלום על-ידי משתמש שגובהם מופיע עובר לסגירת העסקה. cloz2me עשוי לשנות את השירותים ואת התמורה בגינם כאמור לעיל. אם המשתמש מתנגד לאחד מהשינויים המוצעים, הוא יכול לסיים את הקשר עם cloz2me ולסגור את חשבון cloz2me שלו.
פרסום הפריט באפליקציה היא הצעה למכירת פריט האמור על ידי המוכר, דבר שעשוי להתקבל על-ידי קונה.
עסקת המכירה באפליקציה כוללת בהכרח את שירות התשלום המוגן ושירות המשלוח המשולב לקונה.
המשתמש ייחשב כמי שקיבל את הצעת המוכר כשהוא לוחץ על 'תשלום' בדף התשלום. הקונה מאשר בכך כי קבלת ההצעה מתבצעת תוך התחשבות בתיאור הפריט נשוא המכירה, וכי היא מהווה הסכם מחייב עם המוכר בכפוף לתנאי ההצעה.

השירותים
שירות קידום מכירות ניתן למשתמש בהכרח ע"י עצם פרסום הפריט שלו באפליקציה. עבור שירות זה  cloz2me גובה דמי קידום מכירות קבועים המנוכים מהתמורה הכוללת בעת מכירת הפריט (או מספר פריטים) לאותו קונה ובאותה עסקה. cloz2me מעבירה למוכר את סכום העסקה הכולל בניכוי הסכום הנ"ל, ללא תלות במספר הפריטים הכלולים באותה עסקה.
על ידי שירות התשלום המוגן שלcloz2me , התשלום של הפריט קל ומאובטח. בנוסף, cloz2me מציעה לקונה שירות משלוח מדלת לדלת פשוט ויעיל. עבור שירותים אלה המספקים הגנה לקונה וקלות ביצוע, cloz2me גובה דמי תפעול. עבור כל עסקה, הקונה חייב לשלם דמי תפעול עבור השימוש בשירות, אשר יתווסף למחיר הרכישה. הסכום הכולל של תשלומים אלה יצוין לקונה באתר לפני שההזמנה תסתיים ויחושב בהתאם למחיר. שירות התשלום המוגן מאפשר לקונה ליהנות מ"ההגנה על הקונה" בהתאם למפורט להלן.
כחלק משירות התשלום המוגן, הקונה חייב לשלם מראש, את הפריטים שנרכשו מהמוכר באמצעות כרטיס אשראי או חיוב, או כל אמצעי תשלום אחר שישולב בעתיד באמצעות שירות התשלום המוגן הזמין באפליקציה.
cloz2me משתמש בספק שירות חיצוני כדי לעבד את התשלום ולשמור על פרטי כרטיס אשראי או חיוב. כדי שיוכל להשתמש בשירות התשלום המוגן, הקונה מצהיר שהוא מקבל את התנאים וההתניות של ספק השירות האמור. הקונה יהיה האחראי הבלעדי להעברת המידע הקשור לכרטיס האשראי או החיוב שלו, ו-cloz2me אינה נושאת באחריות עד למידה המותרת על-פי החוק החל. התשלום מאובטח ומוגן ע"י חברת הסליקה טרנזילה ומובהר כי cloz2me זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי. לצורך ביצוע תשלום המשתמש מועבר ישירות לאתר מאובטח של חברת הסליקה, כך שפרטי כרטיס האשראי של הלקוחות אינו נשמר כלל אצל מפעילת האפליקציה.
יודגש כי הזכות להשתמש בשירותי התשלום המוגן והמשלוח המשולב ניתנת רק בהקשר למכירות שביצע המשתמש בשם עצמו. בנוסף, המשתמש מאשר שהוא לא ישתמש בשירותי התשלום המוגן והמשלוח המשולב עבור סוג של מוצרים שאינם מופיעים בקטלוג. אם cloz2me מגלה כי המידע שמשתמש סיפק לגביו הוא שקרי או השתנה ללא ידיעתה של cloz2me, או אם משתמש כלשהו מפר אחד מתנאים אלה, השירותים עלולים להיות מושעים ו/או להסתיים באופן מיידי.
במקרה של חשד להונאה של משתמש, cloz2me תשעה מיידית את חשבון המשתמש הרלוונטי וכן את העסקאות הנוכחיות עד לתוצאות הבדיקה שתתבצע בעניינו.
במקרה של בעיה שדווחו על-ידי הספק האחראי על שירות התשלום המוגן  cloz2meתשעה מיידית את חשבון המשתמש הרלוונטי ואת העסקאות הנוכחיות עד לתוצאות הבדיקה שתתבצע בעניינו.
cloz2me שומרת לעצמה את הזכות להשעות חשבון משתמש אם יש סיבה חוקית לעשות זאת (לדוגמה, במקרה של הפרה של החוקים הרלוונטים ו/או אי-ציות לתנאי השימוש באפלקציה ו/או במקרה של שימוש לרעה אפשרי באפליקציה ו/או במקרה חוזר של משתמש שנתן תיאור של פריט באפליקציה שאינו תואם את הפריט).

המשלוח המשולב
cloz2me מציע למשתמשים שלו את השירותים של ספקים (צד ג') המתמחים במשלוח ואספקה, כמתואר להלן. השירות עשוי בכל עת להינתן ע"י ספקי שירות אחרים. אותם כללים כמו להלן יחולו באופן מיידי. לקונה ניתנות שתי אופציות למשלוח:
משלוח במחיר 20 ₪ עבור אספקת הפריט תוך 10 ימי עסקים ממסירת הפריט לשליח. משלוח במחיר 30 ₪ עבור אספקת הפריט תוך 5 ימי עסקים ממסירת הפריט לשליח. לאחר שהמשתמש בוחר באופציית המשלוח, עלות המשלוח הרלוונטית מתווספת למחיר הפריט (או הפריטים) לפני תשלום על העסקה. ככלל יש לשלם על המשלוח לקונה עבור כל עסקה אך ללא תלות במספר הפריטים, וזאת בנוסף למחיר המכירה של הפריט (או הפריטים).
לאחר אישור תשלום של העסקה, cloz2me מפיקה דואר אלקטרוני על אישור העסקה שנשלח באופן אוטומטי אל המוכר, ובו הוראות לצורך הכנת המשלוח לקונה. לצורך איסוף המשלוח, השליח ייצור קשר עם המוכר תוך שני (2) ימי עסקים מאישור העסקה. הכלל הוא כי על המוכר לדאוג כי המשלוח יימסר במועד שנקבע על ידי השליח. במקרה הצורך, ניתן לדחות את הגעתו של השליח פעם אחת בלבד. אם הפריט לא נשלח לקונה ו/או במקרה של דחייה חוזרת של הגעת השליח, זכאית cloz2me  להחזיר לחשבון הקונה את מחיר הרכישה הכולל, לרבות עלויות המשלוח, וסכום זה יהווה פיצוי מוסכם ובלעדי של הקונה על אי-שליחת הפריט ע"י המוכר.
אם הקונה לא קיבל את הפריט תוך 14 ימי עסקים מהתשלום על הפריט, עליו להודיע על כך ל- cloz2me  באמצעות לחיצה בחלון העסקה או במייל info@cloz2me.net. במקרה של אובדן הפריט במהלך המשלוח, הקונה יקבל החזר של מחיר הרכישה הכולל (כולל עלות המשלוח). כמו כן, המוכר יפוצה ע"י cloz2me בגין אובדן הפריט (עד לגובה 450 ₪).


החזר/קבלת הפריט/הגנת הקונה
הקונה מחויב לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. אם הפריט לא תואם באופן מהותי את תיאור הפריט שסופק על-ידי המוכר באפליקציה, וכן כאשר יש ראיות חזקות על כך שפריט זה מהווה זיוף, על הקונה להודיע על כך ל cloz2me תוך 24 שעות ממועד קבלת הפריט על-ידי לחיצה בחלון העסקה או במייל info@cloz2me.net. פעולה זו תשהה את העסקה ו- cloz2me  תשמור על מחיר הרכישה הכולל. לאחר בדיקת העניין ע"י cloz2me  ובמקרה שהפריט אינו תואם באופן מהותי לתיאורו באפליקציה, cloz2me  תבטל את העסקה ויתבצע החזר לקונה. הקונה יפוצה במחיר הרכישה הכולל (ללא עלות המשלוח וללא דמי התפעול), והמוכר יישא בעלות משלוח הפריט בחזרה אליו.
אם הקונה אינו פונה אל cloz2me  בתוך 24 שעות כנקבע לעיל, או מאשר באפליקציה כי הפריט שהתקבל היה משביע רצון (תוך 24 שעות מקבלתו), העסקה נחשבת כמאושרת וסגורה וההגנה על הקונה מסתיימת. במקרה זה, הקונה לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו מ- cloz2me .
אם הפריט תואם את התיאור שסופק על-ידי המוכר, הקונה לא יהיה זכאי לבקש החזר כספי באמצעות האפליקציה ו- cloz2me   תראה את העסקה כמאושרת וסגורה.

השימוש באפליקציה
אין להשתמש בתכנים באפליקציית cloz2me באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב של cloz2me לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).
הנך רשאי להשתמש באפליקציית cloz2me למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אפליקציית cloz2me, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לאפליקציית cloz2me, ו-cloz2me ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאפליקציית cloz2me ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת.
אינך רשאי לעשות כל שימוש באפליקציה שאינו כדין ו/או מפר את החוק לרבות שימוש שיש בו כדי לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכות יוצרים, פגיעה בחקיקת מגן על קטינים וחסרי ישע, שימוש שעולה כדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר.

רישום לאפליקציה וקבלת עדכונים
באפליקציית cloz2me תתבקש לבצע הרשמה ולייצר פרופיל אישי על מנת לרכוש או למכור פריטים. בעת ההרשמה תתבקש למסור פרטים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת למשלוח, מספר נייד, כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. cloz2me רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. בעת הרישום, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באפליקציה או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של cloz2me .
הנתונים שמסרת בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של "cloz2me". אין חובה על-פי חוק למסור את המידע ו-cloz2me לא יעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות, שמתפרסמת באפליקציה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
הרישום לאפליקציה מהווה הסכמה לאישור קבלת עדכונים מcloz2me ("הודעות פוש") וניוזלטרים אשר עשויים להיחשב כדברי פרסומת, כקבוע בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח 2008. באפשרותך להפסיק קבלת עדכונים וניוזלטרים כאמור בכל עת באמצעות עדכון באפליקציה עצמה ו/או באמצעות פניה ל"cloz2me".
 
קישורים באפליקציית cloz2me
באפליקציית cloz2me תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי cloz2me, או מטעמו וcloz2me אינו שולט או מפקח עליהם. העובדה שאפליקציית cloz2me מקשרת לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת cloz2me לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם . ייתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. cloz2me אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם . cloz2me אינו מתחייב כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באפליקציית cloz2me יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. cloz2me רשאי להסיר מאפליקציית cloz2me קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט .
מדיניות פרטיות
cloz2me מכבד את פרטיותך באפליקציית cloz2me. מדיניות הפרטיות העדכנית של אפליקציית cloz2me נמצאת בכל עת באפלקציית cloz2me והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מדיניות הפרטיות .
תכנים מסחריים
אפליקציית cloz2me כוללת תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול .
 cloz2me לא יישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באפליקציית cloz2me. cloz2me אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באפליקציית cloz2me אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באפליקציית cloz2me יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. cloz2me אינו צד לכל עסקה כזו, והוא לא יישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באפליקציית cloz2me או ירכשו באמצעותן .
קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציית cloz2me, לרבות זכות היוצרים הבלעדית בקוד האפליקציה, וכן בכל תוכן הכלול בה הינן של cloz2me בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לcloz2me להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מcloz2me או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי cloz2me לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאפליקציה . אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך .
סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באפליקציה הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש .
אחריות cloz2me
cloz2me לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באפליקציה, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעית חומרה ו/או וירוסים / רוגלות / תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באפליקציה ו/או לאיכות או מהירות השימוש באפליקציה.
מובהר בזאת, כי האפליקציה מהווה פלטפורמת פרסום למשתמשים ו- cloz2me אינה אחראית על תוכן המודעות המתפרסמות במסגרתה או על טיבם ואיכותם של הפריטים, והאחריות עליהם הוא על המפרסם בלבד, ומלבד התחייבויותיה במסגרת ההגנה על הקונה כמפורט לעיל, cloz2me לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מביצוע העסקה, לרבות כלפי הקונה.
יחד עם זאת נהלי האפליקציה אוסרים פרסומים שנושאיהם אינם חוקיים ו/או פוגעניים. למען הסר ספק יובהר בזאת כי אין לפרסם באתר פרסומים למכירת/שיווק/השכרת/אספקת/פרסום/הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק. cloz2me לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום כאמור או היענות לו. cloz2me אף שומרת על זכותה לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בתקנון השימוש תוך חשיפת פרטי המפרסם.

התכנים באפליקציית cloz2me ניתנים לשימוש כמות שהם ( AS IS ). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי cloz2me בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באפליקציית cloz2me. השימוש באפליקציית cloz2me ייעשה, איפוא, על אחריותך הבלעדית והמלאה.
שיפוי
הנך מתחייב לשפות את cloz2me, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וזאת על פי דרישה ראשונה מצד cloz2me .
שינויים באפליקציה והפסקת השירות
cloz2me יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האפליקציה, המראה שלה ועיצובה, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים באפליקציה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי cloz2me בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם . מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי cloz2me להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לאחר שנתן התראה בגין הפסקת השירות בתוך זמן סביר מראש, וכן ישיב את יתרת התמורה בגין המנוי, מיום הפסקת פעולתה של האפליקציה, תוחזר לך בדרכים המקובלות . עם הפסקת השירותים יחזיק cloz2me את החומר הכלול באפליקציה למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך .
סמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. בית המשפט המוסמך לדון בכל תובענה הנובעת מתנאי שימוש אלו, יהיה: בתי המשפט המוסמכים שמושבם בעיר ירושלים או בורר מוסכם על הצדדים.
פנו אלינו
cloz2me מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האפליקציה ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי באפליקציה פורסם תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או מהווה לטעמך הפרת זכות יוצרים ו/או הפרה של הדין אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. כמו כן נודה לך אם תיידע אותנו בכל תקלה העולה כתוצאה משימוש באפליקציה. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: info@cloz2me.net.

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של האפליקציה מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות תנאי השימוש.
מפעילת האפליקציה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האפליקציה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

מידע
מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילת האפליקציה במועד הרישום לאפליקציה ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באפליקציה ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באפליקציה.
שמירת מידע והעברתו
למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של מפעילת האפליקציה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברישומו לאפליקציה, המשתמש מאשר למפעילת האפליקציה לאגור מידע כאמור.
הסכמה לקבלת דברי פרסומת
במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאפליקציה ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע עסקה, המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האפליקציה לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האפליקציה, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך מאת מפעילת האפליקציה, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של מפעילת האפליקציה, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באפליקציה.
יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, מפעילת האפליקציה לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.
הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האפליקציה להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים בין היתר לצורך אספקת השירותים, וכן לחברת שליחויות, לרבות לצורך אספקת הפריט שנרכש באפליקציה, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.
העברת מידע ללא פרטים מזהים. מפעילת האפליקציה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ולצורך בחינת מספר מבקרים באפליקציה, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה ולכל מטרה אחרת, בין היתר, במטרה לשפר את פעילות האפליקציה והשירותים המוצעים בו. במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך, וניתן יהיה לעשות כל שימוש במידע, ולהעבירו ללא הגבלה.
מילוי משובים והודעות מערכת. מפעילת האפליקציה רשאית, אך לא חייבת, לפי לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו, על הליך המכירה, הספק, או הפריט אשר נרכש על ידו ולדרגם בהתאם. ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש.